Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
Poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej.
 
Wymagania:
 
  1. Niezbędne
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie w ocenie i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych,
- staż pracy minimum 3 lata,
- przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
  1. Dodatkowe:
- profil wykształcenia związany z zagadnieniami gospodarki wodno – ściekowej tj. inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
- doświadczenie zawodowe w projektowaniu, realizacji, eksploatacji i/lub rozliczaniu obiektów komunalnych sektora wodno-ściekowego,
- ukończone kursy z zakresu przygotowania projektów do finansowania ze środków Unii Europejskiej i finansów publicznych,
- biegła obsługa pakietu MS Office – potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem,
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Zakres czynności: załącznik
 
Wymagane dokumenty:
- c.v.,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
ze strony internetowej Funduszu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach,
- potwierdzenie biegłej obsługi pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie),
- oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonego naboru.
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
 
Termin składania ofert upływa: 30 września 2010 r.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską)
 
Dodatkowych informacji udziela: Pani Małgorzata Małek, tel. 77 45 45 891 wew. 113
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Małek
Data wytworzenia: 2010-09-15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole