Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
Ogłoszenie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
 
 
Wymagania niezbędne:
 
-          obywatelstwo polskie;
-          wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne);
-         doświadczenie w ocenie i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych, w zakresie ochrony wód i/lub gospodarki wodnej;
-          staż pracy minimum 3 lata;
-          dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
-          niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
-          przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
 
-          profil wykształcenia związany z zagadnieniami gospodarki wodno – ściekowej tj. inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska;
-         doświadczenie zawodowe w projektowaniu, realizacji, eksploatacji i/lub rozliczaniu obiektów komunalnych sektora wodno-ściekowego;
-          ukończone kursy z zakresu przygotowania projektów do finansowania ze środków Unii Europejskiej i finansów publicznych.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 
Zakres czynności: załącznik.doc
 
Wymagane dokumenty:
-     cv;
-     list motywacyjny;
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania.doc    lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
-     kserokopia dowodu tożsamości;
-     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-     kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
-     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
-     oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania.doc  );
-     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania.doc );
-     potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).
 
 
Inne informacje:
 
-     dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
-     lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
-     dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).
 
Termin składania ofert upływa dnia: 21 czerwca 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Małek, tel. 77 45 45 891 wew. 113
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-06-07
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole