Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
 
Wymagania niezbędne:
 
-          obywatelstwo polskie;
-          wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, ekonomia, finanse, zarządzanie, bankowość lub pokrewne);
-          umiejętność oceny i weryfikacji dokumentacji finansowej firm oraz dokonywania oceny zdolności pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki;
-          staż pracy minimum 2 lata;
-          dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
-          niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
-          przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
 
-          znajomość lokalnego rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępnych na rynku produktów i usług bankowych dedykowanych dla sektora MSP;
-          doświadczenie związane z udzielaniem pożyczek/kredytów/dotacji dla firm;
-          ogólna znajomość obowiązujących zasad i procedur rozliczania środków unijnych oraz zasad rozliczania inwestycji.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 
Zakres czynności: załącznik
 
Wymagane dokumenty:
-     cv;
-     list motywacyjny;
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
-     kserokopia dowodu tożsamości;
-     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-     kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
-     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
-     oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik );
-     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik );
-     potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).
 
Inne informacje:
 
-     dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
-     lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
-     dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).
 
Termin składania ofert upływa dnia: 9 czerwca 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Małek, tel.: 77 45 45 891 wew. 113
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Małek
Data wytworzenia: 2011-05-26
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole