Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich

 

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi, potwierdzone dokumentami typu: świadectwo pracy, zakres czynności, referencje itp.;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 •  niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość obowiązujących zasad i procedur rozliczania środków unijnych (w tym znajomość Wytycznych z zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ – dot. przedmiotowego stanowiska pracy);
 • ogólna znajomość Prawa zamówień publicznych,
 • znajomość zasad oznakowania działań informacyjnych i promocyjnych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Zakres czynności: wzór do pobrania

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopia dowodu tożsamości;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
 • dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 23.03.2012 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariola Berendowicz – Koordynator Zespołu Funduszy Europejskich

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 08.03.2012 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole