Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczace naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole Organizacyjnym

Ogłoszenie

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Organizacyjnym

  

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum jeden rok  doświadczenia w pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego w instytucji o statusie samorządowej osoby prawnej lub funduszu celowego w dziedzinie ochrony środowiska lub pokrewnych potwierdzone dokumentami typu: umowa o pracę, świadectwo pracy, itp.;
 • umiejętność sporządzania protokołów, ocen i opinii potwierdzona dokumentami typu zakres czynności lub opis stanowiska;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w części dot. funkcjonowania Funduszu;
 • umiejętność sporządzania planów szkoleń i sprawozdań z ich realizacji;
 • umiejętność gromadzenia dokumentów zgodnie z Rzeczowym wykazem akt. 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Zakres czynności: Wzór do pobrania

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
 • dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 26.09.2012 r.

Dodatkowych informacji udziela: Jakub Wierdak

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 12.09.2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole