Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w księgowości, w tym przynajmniej 3 lata na stanowisku specjalisty ds. księgowości potwierdzone dokumentami typu: umowa o pracę, świadectwo pracy, itp.;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w sporządzaniu wniosków o płatność ze środków Unii Europejskiej np. POIiŚ, RPO,
 • ogólna znajomość przepisów o finansach publicznych,
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w części dot. funkcjonowania Funduszu;
 • umiejętność sporządzania list płac i rozliczeń z ZUS oraz obsługa PŁATNIKA

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo.

 

Termin zatrudnienia: 01 września 2013 r.

 

Zakres czynności: zakres czynności

 

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 30.07.2013 r.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Pańczyk tel: 77 45 46 542 wew. 114

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole