Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe w kierunku ochrona środowiska, budownictwo, energetyka, zarządzanie, w tym co najmniej średnie energetyczne lub budowlane;
 • doświadczenie zawodowe: wymagany co najmniej 3-letni staż na stanowisku związanym z udzielaniem i rozliczaniem dotacji lub pożyczek;
 • biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przedłożenie wymaganych dokumentów

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość  przebiegu procesu inwestycyjnego;
 • ogólna znajomość zasad prowadzenia, zarządzania i rozliczania przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • ogólna znajomość zasad dofinansowania projektów – weryfikacja wniosków i rozliczanie środków;
 • łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2013 r.

 

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 10.06.2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Alicja Grek tel: 77 45 67 872 wew. 104

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole