Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalistów ds. doradztwa energetycznego

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko:

Specjalistów ds. doradztwa energetycznego

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi, wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia z zakresu związanym ze świadczonymi usługami.
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi, potwierdzone dokumentami typu: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, itp.;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • uprawnienie do prowadzenia samochodów osobowych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza w zakresie ochrony środowiska w tym ustawy Prawo ochrony środowiska w części dot. funkcjonowania Funduszu oraz zamówień publicznych;
 • ogólna wiedz z zakresu energetyki, ogrzewnictwa i budownictwa oraz OZE;
 • co najmniej bierna znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej z wyłączeniem języka polskiego.

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony do 31.12.2015 r. z możliwością przedłużenia o 6 lat po zdaniu egzaminu z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia doradztwa energetycznego.

Termin zatrudnienia: luty 2015

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B (wzór do pobrania );
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 06.02.2015 r.

Dodatkowych informacji udziela: Jakub Wierdak tel.: 77 45 37 611 wew. 130

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 19.01.2015 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole