Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Opolu

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53 45-018 Opole

1. Stanowisko pracy - kierownik Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Opolu

2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – Justyna Mazurkiewicz, zamieszkała w Opolu.

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Justyna Mazurkiewicz

5,53

3,0

4,0

12,53

 i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Justyny Mazurkiewicz.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 08.03.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole