Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR XIV Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

NABÓR XIV

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko:

specjalisty

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo, bądź osoby na ostatnim roku studiów ww. kierunku;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie w pełni   z praw publicznych;
 • przedłożenie wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

 • lipiec 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie – (wzór do pobrania)).

  

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
 • dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 – 1630 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do biura podawczego (punktu informacyjno-konsultacyjnego)). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty NABÓR XIV”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 28.06.2019 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 126

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole