Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym

NABÓR I

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Logistycznym

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe: preferowane zarządzanie w administracji publicznej;

- ukończony kurs: kadry i płace - potwierdzony certyfikatem;

- staż pracy: minimum 5 lat w administracji publicznej;

- dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie w pełni z  praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów;

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole;

- punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Zakres czynności:

załącznik

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- sierpień 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do biura podawczego (punktu informacyjno-konsultacyjnego)). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym NABÓR I”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 26.07.2019 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 121

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole