Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR I - OGŁOSZENIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

 

 

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. doradztwa energetycznego

 

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z branżą energetyczną;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • uprawnienie do prowadzenia samochodów osobowych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza w zakresie ochrony środowiska w tym ustawy Prawo ochrony środowiska w części dot. funkcjonowania Funduszu oraz zamówień publicznych;
 • ogólna wiedza z zakresu energetyki, ogrzewnictwa i budownictwa oraz OZE;
 • punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista..

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia, po zdaniu egzaminu z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia doradztwa energetycznego.

 

Termin zatrudnienia: luty 2021

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu); 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania); 
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania); 
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.
 • dokumenty kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją

„Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. doradztwa energetycznego w WFOŚiGW w Opolu – NABÓR I”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 02.02.2021 r.

  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 44 78028

 

 Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole