Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR I - Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi          

Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

 

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • znajomość zagadnień i przepisów dotyczących pomocy publicznej;
 • umiejętność oceny ekonomiczno – finansowej pod kątem zdolności kredytowej przedsiębiorstw;
 • staż pracy: min. 1 rok pracy w instytucji finansowej;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i inne pokrewne;

 

 • punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

 

Termin zatrudnienia: marzec 2022

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 •  
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

 

 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

 

 

 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.
 • dokumenty kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do skrzynki pocztowej przy Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko: specjalista w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) w WFOŚiGW w Opolu – NABÓR I”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 04.03.2022 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 44 78028

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole