Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór I na stanowisko specjalisty w Zespole Kontroli

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty

w Zespole Kontroli (ZK)

Nabór I

 

Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie;

-   wykształcenie wyższe;

-   doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy (preferowane w administracji lub budownictwo);

-   dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie programów Word i Excel potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem;

-   prawo jazdy kat. B;

-   niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

-   przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 - doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z realizacją inwestycji   budowlanych lub ochroną środowiska;

 -  podstawowa wiedza w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w zakresie funkcjonowania  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  i gospodarki wodnej;

 - znajomość zagadnień i przepisów dotyczących pomocy publicznej prawa budowlanego, zamówień publicznych i innych pokrewnych;

 - doświadczenie przy ocenie, rozliczaniu i/lub kontroli zadań realizowanych przy udziale środków publicznych;

 -  punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista;

 - samodzielność i dobra organizacja pracy.

 

 Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

 

Proponowany termin zatrudnienia:  kwiecień-maj 2023

 

Zakres czynności: (plik)

 

Wymagane dokumenty:

-  cv;

-  list motywacyjny;

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-  kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (wydane nie później niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów aplikacyjnych) oraz kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-  oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-  oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

-  potwierdzenie znajomości obsługi komputera programów Word,  Excel, Power Point (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

-  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-  klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

-  dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-  lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Funduszu. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-  dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Funduszu w formie papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: „Aplikacja na stanowisko Specjalisty w Zespole Kontroli (ZK) - Nabór I”

 

Termin składania ofert upływa dnia: 22.02.2023 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Koordynator Zespołu Kontroli (ZK)  pod nr. tel. 77 44 780 30  

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole