Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór II na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF)

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty

w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF)

Nabór II

 

Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie;

-   wykształcenie wyższe;

-   doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy na stanowisku biurowym;

-   dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

-   niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

-   przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 - znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

- wskazana praktyka w jednostkach sektora finansów publicznych lub w bankach;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- komunikatywność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność,  dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

 

 Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

 

Proponowany termin zatrudnienia:  maj 2023

 

Zakres czynności: (plik)

 

Wymagane dokumenty:

-   cv;

-   list motywacyjny;

-   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-   kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (wydane nie później niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów aplikacyjnych) oraz kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-   oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-   potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

-   oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-   klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

-   dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-   lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Funduszu. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-   dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Funduszu w formie papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: „Aplikacja na stanowisko Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF) - Nabór II”

 

Termin składania ofert upływa dnia: 21.04.2023 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Koordynator Zespołu Finansowo-Księgowego (ZF)  pod nr. tel. 77 44 780 54  

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole