Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej.
 
Wymagania:
 
*    niezbędne
-       wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, ekonomia, finanse, zarządzanie, bankowość lub pokrewne),
-       staż pracy minimum 2 lata,
-       przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów obejmującego:
o      życiorys
o      list motywacyjny
o      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
o      kserokopie dokumentów świadczących o innych posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
o      oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego
o      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonego naboru
 
*    dodatkowe
 
-       profil wykształcenia związany z zagadnieniami ochrony środowiska,
-       znajomość lokalnego rynku małych i średnich przedsiębiorstw,
-       znajomość dostępnych na rynku produktów i usług bankowych dedykowanych dla sektora MSP,
-       doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych dla firm,
-       umiejętność oceny i weryfikacji dokumentacji finansowej firm,
-       ogólna znajomość obowiązujących zasad i procedur rozliczania środków unijnych oraz zasad rozliczania inwestycji,
-       biegła obsługa pakietu MS Office.
 
*    wymiar czasu pracy: pełny etat.
 
            Zakres obowiązków dla stanowiska pracy:
 
Obowiązki szczegółowe
1.      Identyfikacja potencjalnych pożyczkobiorców z sektora MSP w województwie opolskim i aktywne działania w zakresie udzielenia przez Fundusz pożyczek ze środków przekazanych Funduszowi na realizację projektu: „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 1, działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.
2.      Ocena wniosków o udzielenie pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw pod względem formalno-prawnym, zakładanych efektów ekologicznych i efektów rzeczowych, dopuszczalności pomocy publicznej oraz ocena efektywności inwestycji.
3.      Wprowadzanie do systemu informatycznego danych z wniosków zarejestrowanych przez Koordynatora.
4.      Wnioskowanie – po uzgodnieniu z Koordynatorem Zespołu - do Zarządu Funduszu o zakwalifikowanie przedsięwzięć do finansowania lub ich odrzucenie, a także sporządzanie Kart oceny wniosków o udzielenie pomocy finansowej i projektów wniosków Zarządu do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie udzielonej pożyczki.
5.      Współpraca z Zespołem Ekonomiczno – Finansowym w zakresie propozycji oprocentowania pożyczek, warunków wypłaty i spłaty pożyczki, oceny zdolności wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposobu zabezpieczenia jej zwrotności.
6.      Merytoryczne przygotowanie spotkań i udział w uzgadnianiu z wnioskodawcami warunków umów pożyczek.
7.      Współpraca z Zespołem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie przygotowania projektów umów pożyczek i aneksów.
8.      Weryfikacja dokumentów przedkładanych do wypłaty pożyczki oraz sporządzanie Dyspozycji wypłaty.
9.      Weryfikacja dokumentów przedkładanych do rozliczenia końcowego przedsięwzięcia, w zakresie zgodności z warunkami określonymi w umowie pożyczki i współpraca w tym zakresie z zespołem Ekonomiczno-Finansowym, a także sporządzanie Karty rozliczenia końcowego zadania.
10. Ostateczne rozliczanie kwot przekazanych przez Fundusz na realizację zadań - przy współpracy z Zespołem Ekonomiczno-Finansowym.
11. Przeprowadzanie kontroli terenowych realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Funduszu oraz uzyskania planowanych efektów ekologicznych i rzeczowych.
12. Opracowywanie i przekazywanie nadzorującemu Zespół Zastępcy Prezesa Zarządu wniosków, propozycji i uwag wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych.
13. Analizowanie bieżących wyników, wyciąganie wniosków i podejmowanie stosownych działań dla zwiększenia ilości pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
14. Przygotowywanie okresowych planów przedsięwzięć promocyjnych projektu: „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 1, działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości oraz ich realizacja po uzyskaniu akceptacji Zarządu.
15. Udział w opracowywaniu projektów list przedsięwzięć priorytetowych Funduszu.
16. Udział w opracowywaniu projektów kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu oraz zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji.
17. Udział w opracowywaniu projektów planów działalności Funduszu oraz sprawozdań z ich realizacji.
18. Opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania Funduszu w zakresie kompetencji ZW.
19. Wykonywanie innych prac zleconych przez Koordynatora Zespołu, Prezesa i Zastępców Prezesa Zarządu Funduszu.
20. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności innego specjalisty w Zespole – zgodnie z dyspozycją Koordynatora Zespołu lub nadzorującego Zespół Zastępcy Prezesa Zarządu.
 
Wymagane dokumenty:
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53
45-018 Opole
Fundusz nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentów w formie poczty elektronicznej.
Termin składania ofert upływa z dniem 8 grudnia 2009 r.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
 
Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Zespołu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Małgorzata Małek, tel. 077 45 37 611 w. 113.
 
 
Opole 24.11.2009 r.

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 2009-11-24
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole