Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej.
 
 
Wymagania:
 
Niezbędne:
     a)  wykształcenie wyższe techniczne,
     b)  staż pracy minimum 2 lata,
     c)  przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów obejmującego:
             -  życiorys,
             -  list motywacyjny,
             -  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
             -  kserokopie dokumentów świadczących o innych posiadanych kwalifikacjach
                i doświadczeniu zawodowym,
             -  oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego,
             -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
               celów prowadzonego naboru.
 
Dodatkowe:
      -  profil wykształcenia związany z zagadnieniami gospodarki wodno – ściekowej tj.
         inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
      -  doświadczenie zawodowe w projektowaniu, realizacji, eksploatacji i/lub
         rozliczaniu obiektów komunalnych sektora wodno-ściekowego,
      -  ukończone kursy z zakresu przygotowania projektów do finansowania ze środków
         Unii Europejskiej i finansów publicznych,
      -  biegła obsługa pakietu MS Office.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 
       Zakres obowiązków dla stanowiska pracy zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.
        Zakres obowiązków  
 
Wymagane dokumenty:
      -  życiorys,
      -  list motywacyjny,
      -  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
      -  kserokopie dokumentów świadczących o innych posiadanych kwalifikacjach
          i doświadczeniu zawodowym,
      -  oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego,
      -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
         prowadzonego naboru.
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
Fundusz nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentów w formie poczty elektronicznej.
 
Termin składania ofert upływa z dniem 26 lutego 2009 r.
 
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
 
 
Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Zespołu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Małgorzata Małek, tel. 077/ 45 37 611 w. 113.
 
 
 
Opole, dn. 12.02.2009 r.
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 12.02.2009
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole