Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Organizacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista w Zespole Organizacyjnym
 

Wymagania:

niezbędne
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy minimum 6 miesięcy,
- potwierdzenie znajomości obsługi pakietu MS Office w formie oświadczenia lub innych dokumentów,

dodatkowe
- udokumentowane, odbyte szkolenia i kursy z zakresu znajomości przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek finansów   publicznych,
- złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
- łatwość wypowiedzi na piśmie (potwierdzona odbytymi kursami szkoleniami, doświadczeniem zawodowym)
- znajomość funkcjonowania BIP oraz umiejętność wprowadzania zmian na stronie internetowej i BIP,
- komunikatywność.

wymiar czasu pracy: pełny etat do końca lutego 2010 r. umowa o pracę na czas zastępstwa, po tym okresie możliwe zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków dla stanowiska pracy zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia ZO - Zakres czynności

Wymagane dokumenty:
- CV,
- życiorys,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa, dyplomy,
- kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności (pisemne referencje, zaświadczenia, certyfikaty),
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018 Opole

Fundusz nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentów w formie poczty elektronicznej.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 sierpnia 2009 r.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Zespołu Organizacyjnego Dariusz Siedlak , tel. 077 45 37 611 w. 126.

Opole 18.08.2009 r.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 2009-08-18
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole