Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
 
Poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej.
 

 

Wymagania:
 
1.      Niezbędne
-        wykształcenie wyższe techniczne,
-        doświadczenie zawodowe w projektowaniu, realizacji, eksploatacji i/lub rozliczaniu obiektów komunalnych sektora wodno-ściekowego,
-        staż pracy minimum 3 lata,
-        przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
2.      Dodatkowe:
-        profil wykształcenia związany z zagadnieniami gospodarki wodno – ściekowej tj. inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
-        ukończone kursy z zakresu przygotowania projektów do finansowania ze środków Unii Europejskiej i finansów publicznych,
-        biegła obsługa pakietu MS Office – potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem,
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Zakres czynności: Załącznik
 
Wymagane dokumenty:
-          c.v.,
-          list motywacyjny,
-          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
ze strony internetowej Funduszu),
-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-          kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach,
-          oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonego naboru.
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
 
Termin składania ofert upływa: 30 lipca 2010 r.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską)
 
Dodatkowych informacji udziela: Pani Małgorzata Małek, tel. 77/ 45 45 891 wew. 113
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Małek
Data wytworzenia: 2010-07-08
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole