Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Organizacyjnym
Ogłoszenie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalisty w Zespole Organizacyjnym
 
 
 
Wymagania niezbędne:
-      obywatelstwo polskie,
-      wykształcenie co najmniej średnie,
-      doświadczenie zawodowe: staż pracy minimum 6 miesięcy na stanowisku biurowym,
-      biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
-      niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
-      przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
-     udokumentowane, odbyte szkolenia i kursy z zakresu znajomości przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych,
-      łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
-      znajomość funkcjonowania BIP oraz umiejętność wprowadzania zmian na stronie internetowej i BIP,
-      komunikatywność.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony do końca grudnia 2011 r. (umowa na zastępstwo).
 
Zakres czynności: ZO - zakres czynności
 
Wymagane dokumenty:
-     cv,
-     list motywacyjny,
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania KWESTIONARIUSZ OSOBOWY lub dostępny w sekretariacie Funduszu),
-     kserokopia dowodu tożsamości,
-     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-     kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach,
-     kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy m.in.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
-     oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania Oświadczenie ),
-     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania przetwarzanie danych osobowych ),
-     potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).
  
Inne informacje:
-     dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
-     lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
-     dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).
 
Termin składania ofert upływa dnia: 1 czerwca 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Anna Dziedzic, tel. 77 45 37 611 wew. 126
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-05-18
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole