Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Organizacyjnym
Ogłoszenie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalisty w Zespole Organizacyjnym
 
Wymagania niezbędne:
-      obywatelstwo polskie;
-      wykształcenie co najmniej średnie;
-      doświadczenie zawodowe: wymagany 2 letni staż pracy na stanowisku związanym z
udzielaniem zamówień publicznych potwierdzony dokumentami świadczącymi o posiadanym doświadczeniu (typu świadectwo pracy, zakres czynności, referencje itp.);
-     biegła znajomość obsługi oprogramowania MSOffice, w szczególności programów Word i Excel;
-      niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
-      przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
-    wykształcenie obejmujące tematykę gospodarki nieruchomościami,
-    poświadczenie znajomości funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w formie odbytych szkoleń, zaświadczeń od Zarządców     nieruchomości lub wspólnot mieszkaniowych lub innych dokumentów potwierdzających umiejętność,
-    znajomość przepisów przeciwpożarowych i BHP potwierdzona zaświadczeniami, certyfikatami lub oświadczeniami.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 
Zakres czynności: Zakres Czynności dla ZO  
Wymagane dokumenty:
-     cv;
-     list motywacyjny;
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania KWESTIONARIUSZ OSOBOWY    lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
-     kserokopia dowodu tożsamości;
-     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-     kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
-     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
-     oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania Oświadczenie );
-     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik );
-     potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).
 
 
 
Inne informacje:
-     dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
-     lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
-     dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).
 
Termin składania ofert upływa dnia: 24 maja 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Anna Dziedzic, tel. 77 45 37 611 wew. 126
 
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-05-10
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole