Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Koordynatora w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, finanse, zarządzanie lub pokrewne);
 • znajomość zasad i procedur związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • umiejętność oceny i weryfikacji dokumentacji finansowej firm oraz dokonywania oceny zdolności pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki;
 • staż pracy minimum 5 lat;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • umiejętność organizacji pracy zespołu;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość lokalnego rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępnych form dofinansowania dla sektora MSP;
 • doświadczenie związane z udzielaniem pożyczek/kredytów/dotacji dla firm.

Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Zakres czynności: wzór do pobrania

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopia dowodu tożsamości;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
 • dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 03.04.2012 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Małek – Koordynator Zespołu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 20.03.2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole