Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne;
 • minimum 5  lat  doświadczenia w pracy w księgowości, w tym:  przynajmniej 3 lata na stanowisku księgowego bilansisty, przynajmniej 3 lata na stanowisku specjalisty ds. płac i kadr wraz z rozliczeniami ZUS oraz obsługą PŁATNIKA, potwierdzone dokumentami typu: umowa o pracę, świadectwo pracy, itp.;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań dotyczących jednostek sektora finansów publicznych,
 • ogólna znajomość przepisów o finansach publicznych,
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w części dot. funkcjonowania Funduszu;

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Termin zatrudnienia: grudzień 2014 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 03.12.2014 r.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Pańczyk  tel: 77 45 37 611 wew. 114

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 18.11.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole