Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Zespole Funduszu Pożyczkowego MSP

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53 45-018 Opole

1. Stanowisko pracy - Specjalista w Zespole Funduszu Pożyczkowego MSP.

2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – Daniel Piątkowski, zamieszkały w Opolu.

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Daniel Piątkowski

3

6,0

5,0

14,0

 i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pana Daniela Piątkowskiego.

 

Opole, dnia 21 stycznia 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole