Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53 45-018 Opole

1. Stanowisko pracy - specjalista w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – Wojciech Komarzyński , zamieszkały w Brzegu.

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1

Wojciech Komarzyński

6,6

3,0

3,0

12,6

2

Ewelina Aleksandrowicz Pytel

5,0

3,0

1,5

9,5

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pana Wojciecha Komarzyńskiego.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 16.03.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole