Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór na stanowisko kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w WFOŚiGW w Opolu

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko

audytora wewnętrznego

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożony w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

- wykształcenie wyższe;

- staż pracy minimum 6 lat w administracji publicznej w tym 4 lata na stanowisku audytora wewnętrznego potwierdzone dokumentami, tj.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu (aktualnym);

- biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów

 

Wymagania dodatkowe:

- ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności audytora wewnętrznego.

- znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o zamówieniach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

- łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie

- wiedza szczegółowa z zakresu działalności WFOŚiGW w Opolu.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Proponowany termin zatrudnienia 20 listopada 2018 r.

Zakres czynności: pobierz plik

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 – 1630 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2018 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 45 37 611 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole