Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • ukończone studia wyższe;
 • minimum 2 lata  doświadczenia w pracy w instytucji sektora finansów publicznych potwierdzone dokumentami, tj.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu (aktualnym);
 • dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel – potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem kandydata;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem archiwum;
 • mile wdziany ukończony kurs I stopnia dla archiwistów zakładowych;
 • mile widziane doświadczenie lub znajomość funkcjonowania wspólnot właścicieli lokali, zarządzania nieruchomością;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Proponowany termin zatrudnienia luty 2018 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 15.02.2018 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 45 37 611 

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 01.02.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole