Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR VI - Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Logistycznym

NABÓR VI

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Logistycznym

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe: preferowane zarządzanie lub ekonomia;

- ukończony kurs kadry i płace - potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem;

- ukończony kurs z BHP jako trener – potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem;

- staż pracy minimum 5 lat w administracji;

- bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie w pełni z  praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów;

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole;

- punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- maj/czerwiec 2022 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w biurze podwaczym Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-      klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

 

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do skrzynki pocztowej przy Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym NABÓR VI”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 13.05.2022 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 121

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole