Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR XI - Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF)

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF)

Wymagania niezbędne:

 - obywatelstwo polskie,

 - wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja);

 - staż pracy: 5 lat pracy w dziale księgowości lub 5 lat pracy w dziale płac (wskazana praktyka w jednostkach sektora finansów publicznych);

 - dobra znajomość obsługi komputera;

 - niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 - przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 - znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

 - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

 - znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

 - certyfikat lub dyplom potwierdzający kwalifikacje księgowego;

 - umiejętność dobrej organizacji pracy;

 - komunikatywność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność,  rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Proponowany termin zatrudnienia:

- wrzesień 2022 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w biurze podawczym Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach lub oświadczenie, bądź informacji zawartej w CV lub liście motywacyjnym;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

-      klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dalsze działania będą podjęte w stosunku do tych osób, które spełnią wymagania formalne;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Biura Podawczrgo Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

(decyduje data wpływu do Biura Podawczego).

Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

„Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF) NABÓR XI”

Termin składania ofert upływa dnia: 04.08.2022 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 121 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole