Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR XIII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Programów dla Osób Fizycznych (ZPF)

NABÓR XIII

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Programów dla Osób Fizycznych (ZPF)

 

Wymagania niezbędne:

 -  obywatelstwo polskie;

 - wykształcenie wyższe, preferowane – ochrona środowiska;

 - dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

 - niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych;

 - przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 - podstawowa wiedza w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska w części dot. funkcjonowania Funduszu;

 - ogólna wiedza z zakresu Programu Czyste Powietrze, Programu Moja Woda oraz Programu Agroenergia;

 - doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z ochroną środowiska –  min. 3 lata;

 -  punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- wrzesień / październik 2022 r.

 

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w biurze podawczym Funduszu);

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach lub oświadczenie,    bądź informacji zawartej w CV lub liście motywacyjnym;

- kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

- oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

- potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

- klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

 

Inne informacje:

- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

- lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu     składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dalsze działania będą podjęte w stosunku do tych osób, które     spełnią wymagania formalne;

- dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Biura Podawczego Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53,
45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego).  Aplikację należy złożyć
w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Programów dla Osób Fizycznych (ZPF) NABÓR XIII”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 19.08.2022 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 103

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole