Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR XIV Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji (ZO)

NABÓR XIV

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko: specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji  (ZO).

 

 Wymagania niezbędne:

 - obywatelstwo polskie,

 - wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie lub ekonomia);

 - doświadczenie w pracy w administracji min. 2 lata;

 - posiadanie prawa jazdy w kat. B,

 - niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 - przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz prawa prasowego;

- umiejętności w zakresie redagowania tekstów prasowych, sprawne poruszanie się
   w środowisku mediów społecznościowych, znajomość mediów regionalnych i lokalnych 

   województwa opolskiego;

- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym;

- komunikatywność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność; rzetelność,

  dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

 

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- wrzesień/październik 2022 r.

 

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

-  cv;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny
   w biurze podawczym Funduszu);

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach lub oświadczenie,     bądź informacji zawartej w CV lub liście motywacyjnym;

- kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

- oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

- potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

- klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

- lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu     składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dalsze działania będą podjęte w stosunku do tych osób, które           spełnią wymagania formalne;

- dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym             wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Biura Podawczego Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53,
45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć
w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji  (ZO) NABÓR XIV”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 07.09.2022 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 121

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole