Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XIX Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE), jako doradcy energetycznego

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty

w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE), jako doradcy energetycznego

Nabór XIX

 

Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie;

-   wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub ukończone szkolenia w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi; preferowane kierunki studiów tj.: budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, OZE;

- ogólna wiedz z zakresu energetyki, ogrzewnictwa i budownictwa oraz OZE;

- staż pracy: min. 5 lat pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi, potwierdzone dokumentami typu: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, itp.;

- prawo jazdy kat. B;

- dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie programów Word, Excel, Power Point potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem;

-  niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

- przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy: Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ustawy o: odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej, i innych pokrewnych;

- szkolenia z zakresu obsługi klienta;

- punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista, umiejętności doradcze;

- samodzielność i dobra organizacja pracy.

 

 Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony;

 

Proponowany termin zatrudnienia:  styczeń - luty 2023

 

Zakres czynności: (plik)

 

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (wydane nie później niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów aplikacyjnych) oraz kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera oraz programów Word,  Excel, Power Point (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-      klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Funduszu. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Funduszu w formie papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: „Aplikacja na stanowisko Specjalisty w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE) - Nabór XIX”

 

Termin składania ofert upływa dnia: 19.12.2022 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Koordynator Zespołu Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE)  pod nr. tel. 77 453 76 11 wew. 113

 

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole