Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR XVI Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji

NABÓR XVI

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji

 

Wymagania niezbędne:

- ukończone studia wyższe;

- doświadczenie w pracy w administracji min. 1 rok;

- bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie w pełni z  praw publicznych;

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w prowadzeniu biura podawczego lub sekretariatu;

- ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką realizowaną na stanowisku związanym z prowadzeniem biura podawczego/sekretariatu;

- umiejętność pracy w zespole;

- komunikatywność, dyspozycyjność, punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:

- październik 2022 r.

 

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w biurze podawczym Funduszu);

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach lub oświadczenie, bądź informacji zawartej w CV lub liście motywacyjnym;

- kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

- oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

- potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

- klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

 

Inne informacje:

- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

- lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dalsze działania będą podjęte w stosunku do tych osób, które spełnią wymagania formalne;

- dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Biurze Podawczym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji NABÓR XVI”.

Termin składania ofert upływa dnia: 30.09.2022 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 121

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole