Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XVII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty

w Zespole Finansowo-Księgowym

Nabór XVII

 

Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie;

-   wykształcenie wyższe;

-   doświadczenie zawodowe: 5 lat na stanowisku biurowym;

-   dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

-   niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

- wskazana praktyka w jednostkach sektora finansów publicznych lub w bankach;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- komunikatywność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

 

Proponowany termin zatrudnienia: grudzień 2022 r.

 

Zakres czynności: (plik)

 

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (wydane nie później niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów aplikacyjnych) oraz kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-      klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Funduszu. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Funduszu w formie papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Aplikacja na stanowisko Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym - Nabór XVII.”

 

Termin składania ofert upływa dnia:  27.10.2022 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: koordynator Zespołu Finansowo-Księgowego pod nr. tel. 77 453 76 11 wew. 154

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole