Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
Wymagania niezbędne:
-         obywatelstwo polskie;
-         wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, marketing, finanse, bankowość lub pokrewne);
-         doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych lub innych potwierdzone dokumentami świadczącymi o posiadanym doświadczeniu (typu: świadectwo pracy, zakres czynności, referencje itp.);
-          staż pracy minimum 1 rok;
-          dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
-          prawo jazdy kategorii B;
-          niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
-          przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
-          znajomość lokalnego rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępnych form dofinansowania dla sektora MŚP;
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony do końca sierpnia 2012 r. (umowa na zastępstwo).
 
Zakres czynności: załącznik
Wymagane dokumenty:
-     cv;
-     list motywacyjny;
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania    lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
-     kserokopia dowodu tożsamości;
-     kserokopia prawa jazdy;
-     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-     kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;
-     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
-     oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania );
-     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania.doc );
-     potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).
 
 
 
 
Inne informacje:
-     dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
-     lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
-     dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).
 
Termin składania ofert upływa dnia: 22 sierpnia 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Barbara Pączek-Zielińska, tel. 77 45 45 891 wew. 120
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-ochrony-wod-i-gospodarki-wodnej