Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
 
1.      Stanowisko pracy - Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej.
2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Krzysztof DROZD, zamieszkały w Brzegu.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Krystyna Neustein
7
3
2
12
2.
Krzysztof Drozd
6
2,8
3
11,8
3.
Anna Charęza
4
2,7
2
8,7
 
i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pana Krzysztofa DROZDA.
 
 
 
Opole, dnia 01 lipca 2011 r.
 
 
 
Prezes Zarządu
 
Zbigniew Figas
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-ochrony-wod-i-gospodarki-wodnej-2