Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Organizacyjnym

I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
Specjalisty w Zespole Organizacyjnym
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                       

1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Organizacyjnym.

2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Jarosław Hamadyk zamieszkały w Opolu.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

 
 Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Jarosław Hamadyk
7
3
3
13
      i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę Pana Jarosława Hamadyka.

 

Opole, dnia 15.02.2011 r.

 

                                                                                                                                          Prezes Zarządu
                                  
                                                                                                                                           Zbigniew Figas

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2011/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-organizacyjnym-3