Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Sekretarka

Ogłoszenie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Sekretarki
 
Wymagania niezbędne:
-      obywatelstwo polskie;
-      wykształcenie wyższe o kierunku: zarządzanie lub filologia polska;
-      doświadczenie zawodowe: wymagany 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
-      bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS
    Office, w szczególności programów Word i Excel;
-      niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
-      przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
-      ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką realizowaną na stanowisku
    związanym z prowadzeniem sekretariatu,
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 
Zakres czynności: wzór do pobrania
Wymagane dokumenty:
-     cv;
-     list motywacyjny;
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania.doc lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
-     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
-     kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;
-     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
-     oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (Oswiadczenie o niekaralności );
-     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych );
-     potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).
 
Inne informacje:
-     dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
-     lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
-     dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi trzema najlepszymi, zostaną zniszczone po okresie trzech miesięcy od terminu ogłoszenia informacji o wynikach naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).
 
Termin składania ofert upływa dnia: 19 stycznia 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Anna Dziedzic, tel. 77 45 37 611 wew. 126
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-sekretarka-3