Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Sekretarki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
Poszukuje kandydata na stanowisko: Sekretarki.
 
Wymagania:
 
1.      Niezbędne:
-        ukończone studia wyższe o kierunku: zarządzanie lub filologia polska,
-        bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel – potwierdzona zaświadczeniem, certyfikatem lub oświadczeniem,
-        przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
2.      Dodatkowe:
-        ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką realizowaną na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu,
-        doświadczenie zawodowe w pracy biurowej.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Zakres czynności:  Załącznik
Wymagane dokumenty:
-          c.v.,
-          list motywacyjny,
-          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
ze strony internetowej Funduszu),
-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-          kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach,
-          oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonego naboru.
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
 
Termin składania ofert upływa: 30 lipca 2010 r.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską)
 
Dodatkowych informacji udziela: Pani Eugenia Zawadzka, tel. 77/ 45 37 611 wew. 127
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2010/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-sekretarki