Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Organizacyjnym

I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:
Specjalisty w Zespole Organizacyjnym
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 

1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Organizacyjnym.

2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Hubert Wilk zamieszkały w Walidrogach.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

 
Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Aleksandra Pietrusa
4
3
1
8
2.

Przemysław Szałapski

5
3
2
10
3.
Hubert Wilk
7
3
3
13

   

      i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę Pana Huberta Wilka.

 
 
           
Opole, dnia 19.04.2010 r.
 
 
 
                                                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                               Komisji kwalifikacyjnej
                                                                                                         
                                                                                                     Arnold Donitza
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2010/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalista-w-zespole-organizacyjnym