Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Sekretarki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
 
 
  1. Stanowisko pracy – Sekretarka.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 

    Marta Agnieszka Tylak zamieszkała w Oleśnie.

  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
    Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów: 
 

 Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
    Sabina Czech
4
3
0
7
2.
Dorota Martuś
5
3
1
9
3.
Marta Agnieszka Tylak
6
3
2
11
  
i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz

rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania

w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
w Opolu wybrał kandydaturę Pani Marty Agnieszki Tylak.
 
 
                                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                                                       Komisji kwalifikacyjnej
                                                                                                         
                                                                                                                                             Arnold Donitza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2010/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-sekretarki-2