Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej.
2.      Imię i nazwisko wybranej kandydatki oraz jej miejsce zamieszkania –
Iwona Kociubińska zamieszkała Opole.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Konczewska - Podsiadlik Iwona
7
3
4,3
14,3
2.
Grabiński Rudolf  
4
3
4,3
11,3
3.
Kociubińska Iwona
5
3
2,9
10,9
4.
Dobrzański Paweł
1
3
1,43
5,43
i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe wyniki uzyskane przez
kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej
do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opoluwybrał kandydaturę Pani Kociubińskiej Iwony.
 
 
 
 
 
Opole, dnia 21.12.2009 r.               

Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej

Edward Gondecki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2009/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalista-w-zespole-ochrony-wod-i-gospodarki-wodnej