Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie nr W9/III/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki

Ogłoszenie nr W9/III/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

  1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

(WFOŚiGW w Opolu)

      ul. Krakowska 53

45-018 Opole

  1. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do 25.03.2014 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:

  1. Pisemnie na adres:

      WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

  1. Mailowo w formie skanu na adres: sekretariat@wfosigw.opole.pl
  1. Faxem na nr tel.:77 45 37 611 wew. 111

Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

 

  1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Małgorzatą Oleksiewicz.

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

 

  1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1

Przyczepa rolnicza platforma do przewozu bel słomy m-ki PRONAR T022, ładowność 7360 kg, nr rejestracyjny OP0148A

2011

1

9.100,77

2

Przyczepa rolnicza platforma do przewozu bel słomy m-ki PRONAR T022, ładowność 7360 kg, nr rejestracyjny OP0154A

2011

1

9.100,77

W/w ceny dotyczą udziału 49/100, pozostałe 51/100 udziałów sprzedane zostały przez

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Ceny brutto

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

26.03. 2014 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

  1. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

  1. Do pobrania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/ogloszenie-nr-w9-iii-2014-o-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-w-formie-z-wolnej-reki