Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe z dziedziny ochrony środowiska, budownictwa, geodezji i kartografii;

- minimum 10 lat pracy w administracji publicznej w tym min. 5 lat na stanowisku kierowniczym potwierdzone dokumentami, tj.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu (aktualnym);

- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub budownictwa;

- biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów

Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustaw: Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne;

- umiejętność organizacji pracy zespołu;

- znajomość lokalnego rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępnych form dofinansowania dla sektora MŚP;

- doświadczenie związane z udzielaniem dopłat/pożyczek/kredytów/ dotacji dla firm.

- wiedza szczegółowa z zakresu działalności WFOŚiGW w Opolu.

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Proponowany termin zatrudnienia luty 2018 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 14.02.2018 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-kierownika-zespolu-obslugi-programow-ograniczenia-niskiej-emisji-edukacji-ekologicznej-i-ochrony-srodowiska-2