Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: audytora wewnętrznego

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

audytora wewnętrznego

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53 45-018 Opole

1. Stanowisko pracy - audytor wewnętrzny

2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – Jolanta Tychowicz, zamieszkała w Kępie.

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Jolanta Tychowicz

6,43

3,0

3,5

12,93

2.

Katarzyna Łuczko

5,5

3,0

4,0

12,50

 i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Jolanty Tychowicz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2018/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-audytora-wewnetrznego