Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie nr P1/IV/2018 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie przetargu publicznego

Ogłoszenie Nr P1/IV/2018

o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

w formie przetargu publicznego.

1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

(WFOŚiGW w Opolu)

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

2. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do dnia 26 kwietnia 2018 r. na załączonym poniżej „Formularzu ofertowym” w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul Krakowska 53, 45-018 Opole.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Funduszu bądź przesyła pocztą na adres Funduszu. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

UL. KRAKOWSKA 53; 45-018 OPOLE

OFERTA NA ZAKUP: samochodu osobowego SKODA OCTAVIA

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 26.04.2018 r.

Koperta musi zawierać również adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.

3. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanego składnika majątku ruchomego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul Krakowska 53, 45-018 Opole.

Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Władysławem Miką tel.: 77 45 37 611 wew. 152

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników należy skontaktować się z w/w osobą.

4. Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą:

lp.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza  [zł]

1

SKODA OCTAVIA 1,9 TDI MR’01 o nr rejestracyjnym OP 52426, przebieg ok. 305 tyś. (wycena i zdjęcia)

2004

1

8 700,00

VAT - zw

5. Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży tj.:

lp.

Nazwa i typ

Kwota wadium netto [zł]

1

SKODA OCTAVIA 1,9 TDI  MR;01 o nr rejestracyjnym OP 52426, przebieg ok. 305 tyś.

870,00

należy przelać na rachunek bankowy WFOŚiGW w Opolu:

60 1130 1219 0000 0060 1120 0002

do dnia 26 kwietnia 2018 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego Funduszu).

Tytuł wpłaty powinien zawierać nr ogłoszenia o sprzedaży:

wadium P1/IV/2018

(nr ogłoszenia)

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

27 kwietnia 2018 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

7. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 8. Do pobrania:

1)   Formularz ofertowy.

2)   Projekt Umowy sprzedaży.

3)   Regulamin sprzedaży środków trwałych i innych przedmiotów stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/ogloszenie-nr-p1-iv-2018-o-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-w-formie-przetargu-publicznego