Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Procedura składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie

Sposób rozpatrywania wniosków, podejmowania decyzji, zawierania umów

o dofinansowanie oraz komunikacji z wnioskodawcami

Wzory wniosków

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl 

Terminy składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok lub do wyczerpania puli środków na dany rok, za wyjątkiem trybów przewidzianych dla PJB w odrębnych przepisach oraz przedsięwzięć objętych odrębnymi programami finansowania.

W przypadku ogłaszanych naborów do programów przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania wynika z terminów określonych w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu.

Rejestracja wniosku

Każdy wniosek o dofinansowanie podlega rejestracji przez wpis do systemu informatycznego Funduszu.

Ocena wniosku

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem spełnienia warunków określonych w Zasadach i Kryteriach wyboru lub programach.

W przypadku stwierdzenia braku kompletności złożonego wniosku  Fundusz powiadamia, z zachowaniem przynajmniej formy dokumentowej,  wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w powiadomieniu                  o konieczności dokonania uzupełnień. Decyduje data wpływu uzupełnień do Funduszu. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek ten nie będzie podlegał dalszej ocenie.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy termin ten może zostać przedłużony.

Fundusz na każdym etapie rozpatrywania wniosku może zażądać uzupełnień od wnioskodawcy.

Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o:

a) udzieleniu dofinansowania przedsięwzięcia,

b) odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia;

c) udzieleniu promesy na dofinansowanie.

Następnie wnioskodawca jest informowany o decyzji podjętej przez Zarząd. Powiadomienie dotyczące pkt. b) i c) wymaga formy pisemnej.

Decyzja o udzieleniu dofinansowania

Decyzja o udzieleniu dofinansowania podejmowana jest dla przedsięwzięć przygotowanych do realizacji, tj. m.in.:

-  posiadających dokumenty adekwatne do specyfiki przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji;

-  udokumentowane zostało pełne zbilansowanie finansowania kosztów całkowitych zadania.

Decyzja o odmowie udzielenia  dofinansowania

Fundusz może odmówić udzielenia dofinansowania, gdy:

a) wniosek został złożony w sposób uniemożliwiający podjęcie przez Zarząd decyzji o dofinansowaniu przed dniem zakończenia zadania określonego we wniosku o dofinansowanie.

b) przedsięwzięcie zostało zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania za wyjątkiem:

- zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych, jeżeli od dnia poniesienia kosztów do dnia udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu upłynęło nie więcej niż 90 dni oraz

- przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programów, dla których przyjęto odmienne rozwiązania;

c) przedsięwzięcie nie spełnia Kryteriów wyboru, warunków określonych w niniejszych Zasadach lub programach;

d) Wnioskodawca nie ma zdolności do spłaty pożyczki we wnioskowanej wysokości lub nie ma akceptowanego przez Zarząd Funduszu zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zakres badania i sposób określania zdolności do spłaty pożyczki oraz formy zabezpieczenia jej spłaty ustala Zarząd;

e) Wnioskodawca będący JST posiada negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki;

f) Wnioskodawca będący kościelną osobą prawną lub związkiem wyznaniowym posiada negatywną opinię organu nadrzędnego o możliwości spłaty pożyczki;

g) przepisy szczególne stanowią o niedopuszczalności udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu.

Procedura odwoławcza

Zarząd dokonuje ponownej oceny, na pisemny i uzasadniony wniosek podmiotu, któremu  Zarząd odmówił udzielenia dofinansowania lub udzielił niższe niż wnioskowane.

Odwołanie od decyzji Zarządu nie może nastąpić później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o decyzji Zarządu.

W przypadku podtrzymania przez Zarząd swojej decyzji, w/w podmiot, w ciągu 14 dni od otrzymania stanowiska Zarządu, może wystąpić z pisemnym, uzasadnionym  wnioskiem do Rady Nadzorczej Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie odmowy dofinansowania lub udzielenia niższego niż wnioskowane.

Zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą kończy postępowanie w sprawie.

Utrata mocy decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia

Następuje, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

nie zawrze umowy o dofinansowaniu lub

- nie ustanowi wymaganego zabezpieczenia spłaty pożyczki

w ciągu czterech miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowaniu.

W takim przypadku decyzja Zarządu  traci moc, chyba, że w jej treści określono inny termin lub podmiot ubiegający się o dofinansowanie złożył uzasadniony wniosek o wydłużenie tego terminu przed jego upływem.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Następuje przez złożenie stosownych oświadczeń przez osoby uprawnione do reprezentowania stron w terminie czterech miesięcy od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej. Dofinansowanie ze środków Funduszu udzielane jest na podstawie umów cywilnoprawnych, których integralną częścią są „Ogólne warunki zawierania umów i wypłaty środków przez WFOŚiGW w Opolu”, dostępne na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl 

Okres kwalifikowalności kosztów

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego, niebędącego wkładem własnym wnioskodawcy, może nastąpić najwcześniej po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż data określona w umowie o dofinansowanie.

Poniesienie pierwszego kosztu rozumiane jest jako data wystawienia pierwszej faktury (w tym także faktury zaliczkowej) lub równoważnego dokumentu księgowego.

Wypłata i rozliczanie środków

Następuje po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia na podstawie kompletnego wniosku o płatność, sporządzonego według obowiązującego wzoru dostępnego na stronie internetowej funduszu www.wfosigw.opole.pl 

W przypadku niekompletnego wniosku o płatność Fundusz ma prawo zawiesić wypłatę środków lub wypłacić dofinansowanie w części prawidłowo rozliczonej.

Faktury wystawione w walucie obcej rozliczane będą według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przelew środków pieniężnych z tytułu udzielonego dofinansowania następuje zgodnie z zawartą umową.

Udzielone przez Fundusz dofinansowanie może być wypłacane w ratach po przedstawieniu faktur rozliczających faktyczne wykonanie etapu realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kwot planowanych do wypłaty.

Dopuszcza się możliwość wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, na podstawie szczegółowych warunków określonych umowie.

Wypłata rat udzielonego dofinansowania następuje zgodnie z postanowieniami umowy.

Rozliczanie dofinansowania udzielanego przez Fundusz następuje na podstawie dokumentów, zgodnie z zawartą umową.

Obowiązki beneficjenta

Beneficjent zobowiązany jest do znakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami znakowania przedsięwzięć dofinansowywanych  ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl 

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowanego przez Fundusz przez minimum 5 lat licząc od daty jego zakończenia. Warunek ten nie dotyczy zdarzeń losowych.

Na każdym etapie realizacji  przedsięwzięcia, beneficjent zobowiązany jest do informowania Funduszu o wysokości dofinansowania uzyskanego z innych źródeł.

Warunki dodatkowe

Zmiany warunków zawartych umów zostaną określone w ich treści.

Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia

Następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie i innych dokumentach z nią związanych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/procedura-skladania-i-rozpatrywania-wnioskow-o-dofinansowanie