Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: specjalisty

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko:

specjalisty

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy:

 

Proponowany termin zatrudnienia:

 

Wymagane dokumenty:

cv;

list motywacyjny;

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie (wzór do pobrania)).

 

Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 – 1630 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do biura podawczego (punktu informacyjno-konsultacyjnego)). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty NABÓR VIII”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 27.05.2019 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 126

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-dwoch-kandydatow-na-stanowisko-specjalisty-nabor-viii