Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR XVII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje pięciu kandydatów na stanowisko: specjalisty

NABÓR XVII

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje
pięciu kandydatów na stanowisko:

specjalisty

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy:

 

Proponowany termin zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:

Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 – 1630 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do biura podawczego (punktu informacyjno-konsultacyjnego)). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty NABÓR XVII”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 10.07.2019 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 126

  

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/nabor-xvii-ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-pieciu-kandydatow-na-stanowisko-specjalisty