Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym - nabór II

Ogłoszenie NABÓR II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty w Zespole Logistycznym

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe informatyczne;

- staż pracy minimum 5 lat na stanowisku informatyka w sektorze finansów publicznych;

- prawo jazdy kat. B;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni
z  praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów

- dyspozycyjność

 

Wymagania dodatkowe:

- wiedza niezbędna do zarządzania siecią informatyczną;

-.umiejętność rozwiązywania problemów technicznych (umiejętność konfiguracji
i diagnostyki komputerów PC, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp.);

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

- punktualność, sumienność, wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:  sierpień 2019 r.

 

Zakres czynności:

(Załacznik)

 

Wymagane dokumenty:

-      cv;

-      list motywacyjny;

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;

-      oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji (wzór do pobrania);

-      potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

 

 

 

Inne informacje:

-      dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

-      lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;

-      dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do biura podawczego (punktu informacyjno-konsultacyjnego). Przyjmuje się oferty złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym – NABÓR II”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 09.08.2019 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-logistycznym-nabor-ii